1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

IE8 fault

Discussion in 'General Security Issues and Questions' started by idr, Sep 24, 2013.

 1. idr

  idr Established Techie7 Member

  I manage an Internet site of which the homepage consist of one text page and several pages of links to different pdf files.
  Mu computer works on WinXP sp3 and I till now I used the Internet Explorer 8 as browser for checking the site.
  Today I found that on my this browser I can open only the first page (the text one) of my homepage. The browser sems to “load” the remaining pages but they do not show on the screen.
  I have no problems opening other sites on IE8, and everything works as usual.
  I tried to open my site with Mozilla Firefox browser and the Home opens all it pages in full.
  Now I tried to open my site on another computer, also winXP and the same occurs – first page only an no more on IE8 and full on Firefox.
  Then I found the source of the homepage on my HD (as “index. Htm”, checked it and uploaded to my host. But it didn’t help.
  What can be done to IE8 in order to repair this problem?
  Please advise
  Thanks
   
 2. Digerati

  Digerati Super Moderator Techie7 Moderator

  This is not my area of expertise so not sure I can help except maybe to narrow down the problem. Did it used to work fine with your system using IE8?

  If not personal or private, what is the site address so we can try it from here.? If personal and you don't mind, you can send it to me via PM. I will not share it with anyone without your permission.
   
 3. d-a-l

  d-a-l Techie7 Administrator Staff Member Techie7 Chief

  Sounds like more of an issue with the web pages than IE8 but also happy to look if you supply the Web address.
   
 4. Digerati

  Digerati Super Moderator Techie7 Moderator

  @ idr This is D-A-L's area of expertise so if I were you, I would take him up on his offer! You can trust his discretion too.
   
 5. idr

  idr Established Techie7 Member

  thank you.
  the URL is www.sefer-li.net and it seems that I was not patient enough. It loads also from IE8 but it takes about half an hour to obtain the full homepage. I checked the homepage about a week ago and it loaded, as usual, immediately. It is hosted by Netfirms and I had never problems with up- and downloads.
  And no, nothing private or personal, it's quite free for everybody to read and load.
  yochanan
   
 6. d-a-l

  d-a-l Techie7 Administrator Staff Member Techie7 Chief

  Loaded very fast for me in Google Chrome, seems to work okay loaded a few PDF's without any issues.
   
 7. Digerati

  Digerati Super Moderator Techie7 Moderator

  Well, it loads but this is a sample of what I see with IE10 and Chrome:

  äñôøéí ùáøùéîä äáàä úåøâîå ìòáøéú îùôåú ùåðåú
  .åðòøëå áîéåçã ìúöåâä áàéðèøðè
  ðéúï ì÷øåà àåúí òì öâ äîçùá, ìäòúé÷ ì÷øéàä îàåçøú éåúø
  .àå ôùåè ìäãôéñ áîãôñú áéúéú
  ,àéï ìäòúé÷ àú úåëï ÷áöé äàúø áîìåàí àå áçì÷í
  .ëãé ìäòáéøí ìàúøéí àçøéí
  !ëì ùîåù áçåîø ùáàúø ìîèøåú îñçøéåú àñåø áäçìè
  îøáéú äñôøéí ðéúï ì÷øåà áúåëðéú
  ,åòåã: àçãéí îäñôåøéí äí àøåëéí åâí øáåú áäí úîåðåú åöéåøéí
  .ìëï ìôòîéí òìåì ì÷çú æîï, àôéìå ã÷ä ùìîä, òã ùéåôéòå òì äîñê
  .àðà, äéå ñáìðééí
  ëãé ìîöåà ñéôåø ùäùí ùìå éãåò ìëí, úùúîùå áî÷ùéí
  åëúáå îéìä îùí äñéôåø ctrl+f
  Now that could be due to the language I have Windows set for so if it looks fine for you, then no problem. I am able follow links too.
   
 8. idr

  idr Established Techie7 Member

  yes, it opens fine on firefox to, but not on my IE8
  what has IE8 against my site? if it feels insulted then I beg for forgiveness but let me work, pls.
   
 9. idr

  idr Established Techie7 Member

  For your information:
  A counter on my homepage failed to work. IE8 (and this browser only) didn’t like it and stopped opening the homepage at the place of the counter’s tab.
  I deleted the tab and now everything opens quickly even with IE8.
  Anyway thank you for trying to help
  yochanan
   
 10. Digerati

  Digerati Super Moderator Techie7 Moderator

  Great! Thanks for the follow-up.